The Rebel Priest

“…ang challenge ay… dapat tayo ay maging Church of the poor.”
Ipinaliwanag ni Goldman Environmental Prize winner Fr. Edu Gariguez kung bakit mahalaga na nakikibahagi rin ang mga pari sa mga usapin tungkol sa mga mahahalagang isyu ngayon.
Pakinggan siya sa “The Howie Severino Podcast.”
LISTEN FOR FREE HERE:
Google Podcast: https://bit.ly/3LchLcf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
%d