Alamin ang mga paraan para sa PR. Mag-attend sa meeting sa St.Mary’s Church sa Agosto 18, 2019.